Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Fabel is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt het geven van trainingen in communicatieve vaardigheden. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, het aanbieden van schrijftrainingen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van Fabel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Fabel en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Fabel en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Fabel ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website academy.fabelaars.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Fabel gesloten Overeenkomsten waarbij Fabel Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Fabel overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Fabel via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling. De Klant heeft na het verwerken van de bestelling direct toegang tot de Diensten. De Klant heeft voor onbepaalde tijd toegang tot de Diensten.

 

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Fabel zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Fabel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Fabel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Fabel worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fabel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fabel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fabel zijn verstrekt, heeft Fabel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Fabel zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Fabel hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Fabel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Fabel en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Fabel op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Fabel en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Fabel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Fabel goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Fabel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fabel gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

 

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na het plaatsen van de bestelling is niet mogelijk, gezien de Klant na het afronden van de online bestelprocedure direct toegang heeft tot en beschikt over de aangeboden Diensten. De particuliere Klant wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd dat de training geleverd wordt vóór het verstrekken van de wettelijke bedenktermijn. Hierbij verklaart de particuliere Klant afstand te doen van zijn of haar recht op herroeping.

 

 

Artikel 6. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Fabel heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Fabel mede te delen.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Fabel besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Fabel is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon Fabel zich zal inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, is Fabel niet aansprakelijk voor het advies wat gegeven wordt in de trainingen. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 3. Ofschoon steeds getracht zal worden de Klant direct toegang te geven tot de Diensten, is Fabel nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn door tijdelijke storingen of technische fouten. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Fabel enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. Een dergelijke storing valt tevens onder een overmachtssituatie.
 4. Fabel is tevens niet aansprakelijk voor tijdelijke storingen op de Website. Fabel heeft hierbij wel een inspanningsverplichting de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Ernstige storingen kwalificeren tevens als overmachtssituatie. Mocht de storing langer aanhouden, dan zal Fabel met de Klant een redelijke oplossing zoeken, zoals het verstrekken van het lesmateriaal via een ander kanaal.
 5. Fabel is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 6. Fabel is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Fabel is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 8.
 8. Indien Fabel aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Fabel met betrekking tot haar Diensten. Fabel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. De aansprakelijkheid van Fabel is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Fabel niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Fabel, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Fabel, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Gezien Fabel garandeert dat gedurende de overmachtssituatie het trainingsmateriaal via een ander kanaal zal worden verstrekt aan de Klant, zal Fabel niet overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen.

 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Fabel kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Fabel draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Fabel enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Fabel tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Fabel behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Expliciet valt hieronder het door Fabel aangeboden trainingsmateriaal. Het is verboden dit materiaal zonder toestemming te verveelvoudigen dan wel te verspreiden, behalve wanneer is sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen van de Auteursrecht.
 2. Wat betreft de gegevens die de Klant aan Fabel verstrekt, vrijwaart de Klant Fabel tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 11. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan alexandra@fabelaars.nl.

 

Artikel 12. Identiteit van Fabel

 1. Fabel is bij de KvK geregistreerd onder nummer 8168700 en draagt btw-identificatienummer NL001607210B17. Fabel is gevestigd aan Spaarndammerdijk 59c (1013 ZR) te Amsterdam.
 2. Fabel is per e-mail te bereiken via alexandra@fabelaars.nl of middels de Website Fabelaars.nl dan wel academy.fabelaars.nl en telefonisch op 0650400398.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fabel en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Fabel en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Amsterdam of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.