Privacyverklaring

Privacyverklaring

Fabel
Spaarndammerdijk 59c
1013 ZR Amsterdam

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fabel

Spaarndammerdijk 59c
1013 ZR Amsterdam
alexandra@fabelaars.nl
06-50400398

Persoonsgegevens die Fabel verwerkt

Fabel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Fabel verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fabel verwerkt

De website en/of dienst van Fabel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fabel kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Fabel raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Fabel zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via alexandra@fabelaars.nl, dan verwijdert Fabel deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Fabel persoonsgegevens verwerkt

Fabel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
    je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Fabel verwerkt ook persoonsgegevens als Fabel hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Fabel nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fabel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fabel ) tussen zit.

Hoelang Fabel persoonsgegevens bewaart

Fabel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRM-systeem bewaart Fabel ten minste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Fabel verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Fabel andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fabel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fabel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fabel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Fabel gebruikt

Fabel gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fabel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fabel hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Fabel zie https://academy.fabelaars.nl/cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fabel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Fabel een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Fabel van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://academy.fabelaars.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar alexandra@fabelaars.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Fabel jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fabel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fabel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Fabel persoonsgegevens beveiligt

Fabel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met alexandra@fabelaars.nl.